onderhoud technische installaties Damen Schelde Vlissingen 1

Inspecties BRL6010 Legionella

BRL 6010 Legionella

De laatste jaren is er (terecht) veel aandacht voor alles wat te maken heeft met Legionella.

In de praktijk blijkt het dat er in veel bestaande installaties, maar ook bij nieuw ontworpen installaties veel risicofactoren aanwezig zijn welke kunnen leiden tot de groei van Legionella.

Wat is Legionella?

Er zijn momenteel ongeveer 20 soorten legionella bacteriën bekend waarvan is aangetoond dat ze de veroorzaker zijn van de veteranenziekte, ook wel Legionellose genoemd. Legionellabacteriën komen voor in oppervlaktewater en in zeer lage dosis in drinkwater. Daarnaast is de bacterie veelvuldig aangetoond in drinkwaterinstallaties, warmtapwatersystemen, koeltorens en whirlpools. Bij gunstige groei omstandigheden kunnen deze bacteriën explosief gaan groeien.

Mensen kunnen besmet raken door inademing van aërosolen (hele kleine waterdruppeltjes) met legionella bacteriën. Er zijn 2 vormen van legionellose:

 • Pontiac fever (een griepachtige aandoening);
 • Veteranenziekte (legionella-pneumonie, een ernstige vorm van longontsteking), welke bij niet tijdige behandeling dodelijke gevolgen kan hebben.

Risicofactoren in leidingwaterinstallaties

Risicofactoren voor vermeerdering van legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties zijn:

 • Watertemperatuur, bij temperaturen tussen 25ºC en 50ºC vindt vermeerdering plaats.
 • Verblijftijd, bij een lange verblijftijd van het water in de installatie kan een sterke toename plaatsvinden.
 • Stilstand van het water in de installatie over langere periodes (dagen tot weken).
 • Biofilm (Biofilm is een laag micro-organismen wat een slijm produceert waardoor het zich hecht aan een oppervlak. In deze biofilm kan de legionella bacterie zich nestelen waardoor het zich kan verspreiden door heel de installatie. Tevens kan dit bescherming bieden aan de legionella bacterie bij het thermisch desinfecteren wat juist gedaan wordt om de legionella bacterie te doden).
 • Sediment (Sediment is bezinksel van verontreiniging in het water. Vooral in boilers en andere voorraadvaten kan zich op de bodem sediment ophopen. Het sediment is een voedingsbodem voor bacterien als legionella).
 • Hotspots in installaties.
Legionella water delmeco

Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit:

Sinds 1 juli 2011 zijn de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit van kracht. Hierin wordt aangegeven dat eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in de prioritaire risicocategorie (voorheen hoog en midden categorie) wettelijk verplicht zijn een legionella risicoanalyse op basis van de ISSO 55.1 norm uit te (laten) voeren en een beheersplan moeten (laten) opstellen door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Tevens moeten de resultaten van de beheersmaatregelen, voortvloeiend uit het beheersplan, vastgelegd worden in een logboek.

Het niet voldoen aan de Legionellawetgeving wordt als een economisch delict gezien (hoge boetes).

 

Voorbeelden van installaties in de prioritaire risico categorie:

 • Ziekenhuizen;
 • Zorginstellingen;
 • Verblijfaccomodaties;
 • Asielzoekerscentra;
 • Gevangenissen;
 • Badinrichtingen, zoals zwembaden en sauna’s;
 • Kampeerterreinen;
 • Jachthavens;
 • Truckstops, tankstations en wegrestaurants met openbare douchegelegenheden.

 

Alle overige collectieve installaties (niet-prioritair) vallen in de laag risicocategorie. Hiervoor geldt de zorgplicht voor “levering van deugdelijk drinkwater”, volgens de ISSO 55.2 norm.

 

Voorbeelden van installaties in de niet-prioritaire risico categorie:

 • Kantoren en bedrijven;
 • Onderwijsinstellingen en overige publiekstoegankelijke gebouwen, overheidsgebouwen;
 • Recreatie zoals: sporthallen en sportvelden, dagrecreatie, stranden, attractieparken en dierentuinen;
 • winkelcentra en warenhuizen;
 • zorgwoningen;
 • brandweerkazernes;
 • industrie.

Eigenaren van niet-prioritaire collectieve installaties dienen aan te kunnen tonen dat zij deugdelijk drinkwater leveren aan de gebruikers. De eigenaar moet dus kunnen aantonen dat het geleverde drinkwater geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de gebruikers. De eigenaar kan aantonen dat hij hieraan voldoet door een risico inventarisatie en beheersplan op te laten stellen volgens de ISSO 55.2. Indien bij besmetting de eigenaar van de installatie niet kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om besmetting te voorkomen kan dit verstrekkende gevolgen hebben.  

Kiwa certificering Legionella BRL6010

BRL6010 gecertificeerd

Delmeco is BRL6010 gecertificeerd en daarmee een van de weinige gecertificeerde bedrijven in Zeeland. Onze legionellaspecialisten kunnen voor u een risicoanalyse uitvoeren en een beheersplan opstellen zodat u weet of u voldoet aan de eisen van de nieuwe Drinkwaterwet. We brengen de risicopunten van het koud- en warmwatersysteem in kaart en geven inzicht in installatiegebreken en de benodigde aanpassingen of beheersmaatregelen. Het beheersplan geeft aan welke periodieke maatregelen u moet nemen en wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Tevens bent U er als opdrachtgever van verzekerd dat onze ontwerpen van nieuwe installaties en aanpassingen aan bestaande installaties voldoen aan de laatste eisen op het gebied van Legionellapreventie.


De inspectie wordt in de volgende stappen uitgevoerd:

 • oriënterend gesprek;
 • offerte;
 • risicoanalyse: Uw installatie wordt van watermeter tot kraan gecontroleerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op: hotspots, leidingdiameters, materiaalgebruik, verbruikspatroon van drinkwater, dode leidingdelen en omgevingstemperatuur;
 • opstellen rapportage (documenten + tekeningen);
 • bespreking rapportage met opdrachtgever.

We kunnen u ook van dienst zijn bij het selecteren van een juiste partner voor het aanpassen van eventueel geconstateerde gebreken, bouwbegeleiding en oplevering.

Zo hebben wij al diverse opdrachtgevers in Goes, heel Zeeland en Zuidwest Nederland mogen helpen bij het realiseren van een legionellabeheersplan.

 

Terug naar homepage

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84